แนะนำ (About me) 
ชื่อ: ดร.วิเชียร  อูปแก้ว

ตำแหน่งงานบริหาร
- รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย 

- รองหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
ตำแหน่งวิชาการ

- อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


สถานที่ทำงาน
 
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์: 02-549-4630
อีเมล์:  wichian.o@en.rmutt.ac.th
เว็บไซด์ส่วนตัว: http://wichian.en.rmutt.ac.th
เว็บไซด์ภาควิชา: http://ete.en.rmutt.ac.th

Name: Dr.Wichian  Ooppakaew 


Administrative Job Position

- Vice Head of Academic Affairs
- Vice Head of Graduated Studies, Faculty of Engineering


Academic Job Position

- Lecturer at the Electronic and Telecommunication Engineering Depart mentOffice:

- Electronic and Telecommunication Engineering Department
 
  Faculty of Engineering

  Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)

  39 Moo.1  Klong6 Thanyaburi Pathumtani 12110


 Phone: 02-549-4630
 Email:  wichian.o@en.rmutt.ac.th
 Personal website: http://wichian.en.rmutt.ac.th
 Department website: http://ete.en.rmutt.ac.th
                                                                               
Comments